Statut Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije
Specijalističko usavršavanje doktora medicine iz hitne medicine
Odluka o proceduri naplate prihoda