Upravno vijeće
Broj : 01-16-09/01
Karlovac, 18. veljače 2016.

Na temelju članka 24. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije
s a z i v a m

za 25. veljače 2016. godine 22. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije sa početkom rada u 12.00 sati u prostoru SUVAG-a, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac.

Predlažem sljedeće

D n e v n i  r e d
1. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.
2. Izvještaji o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za vremensko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.
3. Izvještaj o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u siječnju 2016. godine.
4. Davanje suglasnosti za potpisivanje Dodatka X Ugovoru o provođenju djelatnosti hitne medicine.
5. Razno.
Dostaviti:
1. Članovima Upravnog vijeća
2. Pismohrana P R E D S J E D N I K

Prim. mr. sc. Vladimir Cvitanović, dr. med.

Poziv za 22.sjednicu upravnog vijeća originalni dokument link