1992.

U Službi hitne medicinske pomoći trenutno je zaposleno 48 djelatnika ( 12 liječnika, 6 viših medicinskih sestara, 10 medicinskih tehničara, 2 bolničara, 17 vozača, 1 administrator i 1 NKV djelatnik). I dalje se osjeti nedostatak ljudstva, pogotovo medicinskih tehničara i vozača.

U edukaciji je napravljen veliki iskorak. Naši liječnici odlaze u bolnicu u svrhu edukacije, na odjele intenzivne medicine.

U službi je vršeno redovito servisiranje i popravljanje EKG aparata, vozila, a izvršena je i zamjena starog namještaja u sobama liječnika, te djelomično u ambulanti HMP.

 

U 1992. godini Služba hitne medicinske pomoći pružila je 12910 usluga od čega je 7499 intervencija na terenu, 4399 sanitetskih prijevoza te 1012 prijevoz na hemodijalizu. Uočava se da je dnevni prosjek oko 20 intervencija na terenu.

U ovoj godini željelo se posvetiti stručnijem radu, odnosno većoj edukaciji djelatnika HMP. Hitna počinje pružati nove usluge na terenu kao što su endotrahealna intubacija, kateterizacija, digitorektalni pregled, mali kirurški zahvati itd. Ove usluge se tada počinju prvi put pružati i na terenu.

intervencija na terenu

sanitetskih prijevoza

prijevoza za hemodijalizu