KLASA: 112-01/21-02/03

URBROJ: 2133/89-04-21-01

U Karlovcu, 05.01.2021.g.

 

Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, Perica Vucelić, mag. med. techn., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije

 

Za radno mjesto:

–Medicinska sestra/medicinski tehničar/ vozač vozila u Timu 1 i Timu 2 HMP – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca  – mjesto rada Karlovačka županija.

Uvjeti:

 • SSS – završena srednja medicinska škola
 • odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara (važeća licenca)
 • radno iskustvo: 1 godina na odgovarajućim poslovima u struci*
 • položen stručni ispit*
 • vozačka dozvola B-kategorije
 • poznavanje rada na PC-ju.

* Napomena: Na med. sestre/med. tehničare u djelatnosti opće njege koji su završili srednjoškolsko obrazovanje od 5 godina ne odnosi se uvjet radnog iskustva i položenog stručnog ispita.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),
 • elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu, ne starije od objave ovog natječaja,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do objave natječaja (izvornik ili preslik),
 • presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu ako kandidat nije medicinska sestra/tehničar opće njege,
 • preslik odobrenja za samostalan rad nadležne komore,
 • preslik vozačke dozvole.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/ kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su na sljedećem linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Do donošenja odluke o izboru kandidata natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni, bez obrazloženja.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, po potrebi, a ovisno o broju prijavljenih kandidata, Zavod za hitnu Karlovačke županije zadržava pravo provesti testiranje i/ili razgovor s kandidatima, a o čemu će kandidati biti obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi testiranju odnosno razgovoru, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se ona neće razmatrati.

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac, s naznakom: »Za natječaj za radno mjesto _______«, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje svoju privolu za prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka.