Statut Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije