Klasa: 112-01/24-02/12

Urbroj: 2133/89-01-24-01

U Karlovcu, 07.06.2024.g.

Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije

 

Za radno mjesto:

vozač sanitetskog prijevoza– 1 izvršitelj (m/ž) na određeno i puno radno vrijeme, radi zamjene odsutnih radnika,

 

Uvjeti:

  • srednja stručna sprema u zanimanju vozač/ KV vozač,
  • vozačka dozvola B kategorije,
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/inje su dužni priložiti:

  1. životopis,
  2. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika svjedodžbe,
  4. elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu
  5. preslika vozačke dozvole

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo i svu dokumentaciju koju posebni propis propisuje za ostvarivanje prava prednosti. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), i/ili u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, do 32/2020), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Zavod za hitnu Karlovačke županije zadržava pravo provesti provjere stručnih i radnih sposobnosti i/ili razgovor s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete, a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem elektronske pošte i/ili broja telefona/mobitela koji su navedeni u prijavi.

Ako kandidat ne pristupi provjeri odnosno razgovoru, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se ona neće razmatrati.

Pisane prijave na natječaj podnose se osobno ili putem pošte na adresu: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac, s naznakom: »Za natječaj za radno mjesto __________« u roku od 8 dana od objave natječaja na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Zavod će po službenoj dužnosti pribaviti podatke iz kaznene evidencije za kaznena djela iz glave XVI. i XVIII. Kaznenog zakona.

Izabrani kandidati prije početka rada pozvat će se da dostave uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja su izabrani uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti smatra odustankom od prijema u radni odnos budući je isto uvjet za prijem u radni odnos.

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije kao voditelju obrade privolu za prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Dostavljeni osobni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja za prijem u radni odnos te se u druge svrhe neće koristiti.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim kandidatima.

 

                                                  RAVNATELJ

Perica Vucelić, mag. med. techn., univ. mag.admin. sanit