KLASA: 112-01/20-01/04

URBROJ: 2133/89-04-20-01

U Karlovcu, 09.09.2020.g.

 

Na temelju odluke Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije Klasa: 510-10-02/20-01/08, Urbroj: 2133/89-02-20-04 od 28.07.2020.g., suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa: 100-01/20-03/133, Urbroj: 534-03-1-1/6-20-09 od 20.08.20220. i  članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (Broj: 05-19-142/2 od 13. lipnja 2019. godine), ravnatelj Zavoda Nikša Antica, dipl. iur., univ. mag. admin. sanit., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije

Za radno mjesto:

–Medicinska sestra/medicinski tehničar/ vozač vozila u Timu 1 i Timu 2 HMP – 2 izvršitelja/ice na neodređeno i puno radno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca  – mjesto rada Karlovačka županija.

Uvjeti:

– SSS – završena srednja medicinska škola

– odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara (važeća licenca)

– radno iskustvo: 1 godina na odgovarajućim poslovima u struci*

– položen stručni ispit*

– vozačka dozvola B-kategorije

– poznavanje rada na PC-ju.

* Napomena: Na med. sestre/med. tehničare u djelatnosti opće njege koji su završili srednjoškolsko obrazovanje od 5 godina ne odnosi se uvjet radnog iskustva i položenog stručnog ispita.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),

– preslik osobne iskaznice (obje strane)

– elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZMO-a,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do objave natječaja (izvornik ili preslik),

– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu ako kandidat nije medicinska sestra/tehničar opće njege,

– preslik odobrenja za samostalan rad nadležne komore,

– preslik vozačke dozvole.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/ kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su na sljedećem linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o odabiru.

Zavod pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja provesti testiranje i usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj može biti poništen.

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, 47000 Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom: »Za natječaj«, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno do popunjenja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetske stranice Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije https://www.zzhm-kz.hr/

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju ili usmenom razgovoru smatrat će se da je povukao/la svoju prijavu na natječaj te se ona neće razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje svoju privolu za prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

 

 

Zavod za hitnu medicinu

Karlovačke županije