Na temelju članka 30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije od 27. lipnja 2013. godine Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije 

Za radno mjesto:

Stručni suradnik za ekonomsko – financijske i računovodstvene poslove (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca  – mjesto rada Karlovačka županija i to u sjedištu u Karlovcu.

Uvjeti:

– završeni diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili stručni specijalistički diplomski studij ekonomskog smjera (VSS)

– poznavanje rada na osobnom računalu

– radno iskustvo najmanje jedna godina na odgovarajućim poslovima

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o državljanstvu – preslika osobne iskaznice i domovnice

– dokaz o stručnoj spremi – preslika svjedodžbe

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a – podaci o radnom stažu i radnom odnosu

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) – izvornik ili ovjerena preslika.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/ kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o odabiru.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije će za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.) kao i provesti usmeni razgovor, o čemu će kandidati biti obaviješteni putem internetske stranice Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije https://zzhm-kz.hr/zavod/

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj može biti poništen.

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, 47000 Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom: »Za natječaj«, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno do popunjenja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetske stranice Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije https://zzhm-kz.hr/zavod/

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije