KLASA: 406-09-01/22-01/01

URBROJ: 2133/89-01-22-01

U Karlovcu, 04. listopada 2022.g.

 Na temelju Odluke Upravnog vijeća o prodaji i rashodovanju službenog vozila (Klasa: 406-08-04/21-01/01, Urbroj: 2133/89-02-22-01 od 29. rujna 2022. godine), te članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, ravnatelj objavljuje

OGLAS

za prodaju službenog vozila prikupljanjem ponuda

 

 1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je službeno motorno vozilo u vlasništvu Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Podaci o vozilu:

Marka vozila: FORD,

Tip vozila: TRANSIT C-268015,

Model vozila: 2.2 TDCI,

Kategorija : M1- osobni automobil,

Broj šasije: WF0XXXTTFXBJ29398,

Oblik karoserije: specijalno vozilo,

Godina proizvodnje: 2012.g.,

Snaga motora: 103 kW,

Obujam motora: 2198 cm³,

Vrsta goriva: DIESEL,

Boja vozila: višebojan,

Broj prijeđenih kilometara : 135.390,

Registracija: neregistrirano, vozilo nije u voznom stanju.

 

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 7.800,00 kn (slovima: sedamtisućaosamstotina kuna nula lipa) / 1.035.24 EUR (tisućutridesetpet eura dvadesetčetiri centi) (tečaj 7,534509).

Prodaja predmetnog vozila ne oporezuje se PDV-om.

Vozilo se može pogledati za vrijeme trajanja oglasa (od 05. do 13. listopada 2022.g.) svakim radnim danom, u vremenu od 11:00 do 13:00 sati, na adresi Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, uz prethodnu najavu na mobitel broj: 099 2693-066.

 1. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja će se izvršiti prikupljanjem pisanih ponuda. Pravo sudjelovanja u ovom javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Ponuditelj snosi sve troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nema pravo na nadoknadu istih.

Pored ugovorene kupoprodajne cijene kupac snosi i sve troškove vezane za prijenos prava vlasništva nad kupljenim vozilom te odvoza kupljenog vozila.

 1. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:

 • za pravne osobe: naziv, OIB, sjedište, ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje, kontakt broj i e-mail adresa, preslika izvatka iz upisa u sudski, strukovni ili trgovački registar (ne starije od 6 mjeseci),
 • za fizičke osobe: ime, prezime, adresu, OIB, preslika osobne iskaznice, kontakt broj i e-mail adresa,
 • ponuđena kupoprodajna cijena koja ne može biti manja od početne cijene iz oglasa,
 • potpis ovlaštene osobe ponuditelja i otisak pečata tvrtke (za pravne osobe).

 1. ROK ZA DOSTAVU I OTVARANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ponuda za kupnju službenog vozila – ne otvarati“, osobno u prostorije uprave Zavoda ili poštom preporučeno na adresu: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, Dr. Vladka Mačeka 48, 47 000 Karlovac.

Rok za dostavu ponuda je 13. listopada  2022. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.

Otvaranje ponuda nije javno.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati i evidentirat će se kao zakašnjele te neotvorene vratiti pošiljatelju bez odgode.

Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje redni broj, datum i vrijeme primitka.

Nerazumljive, nepotpune i nepravilne ponude, tj. ponude koje ne sadrže traženu popratnu dokumentaciju, kao i ponude s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

 1. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

 

Kriterij odabira ponude je najviša ponuđena kupoprodajna cijena. Ako dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena.

O izboru najpovoljnije ponude svi ponuditelji će biti obaviješteni na pisani način u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na adresu naznačenu u ponudi.

 

 

 

 1. OBVEZE IZABRANOG PONUDITELJA

Ponuditelj je obvezan kupoprodajnu cijenu u cijelosti platiti najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka odluke o odabiru njegove ponude kao najpovoljnije, po predračunu, na žiro-račun Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije otvorenog kod Privredne banke Zagreb d.d., broj IBAN: HR8523400091110493596,

poziv na broj: OIB Ponuditelja: ______________ ,

opis plaćanja „Uplata za kupovinu službenog vozila“.

Nakon uplate, a uz predočenje dokaza o uplati, sa kupcem će se zaključiti kupoprodajni ugovor.

Ukoliko ponuditelj ne uplati kupoprodajnu cijenu u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude, a vozilo će se prodati sljedećem ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu i ispunjava sve uvjete iz natječaja.

Nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora, kupac je dužan u roku 8 dana preuzeti prateću dokumentaciju i odvesti vozilo s lokacije prodavatelja, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac.

 1. OSTALE ODREDBE

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije zadržava pravo odustati od izbora ponuđača i prodaje vozila u kojem slučaju se javni natječaj poništava bez navođenja posebnog obrazloženja.

Tekst Javnog natječaja objavljen je na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Za sve ostale upite vezane uz provođenje ovog javnog natječaja, zainteresirane osobe mogu se obratiti na telefon 047/ 804-016 radnim danom od 08:00 do 13:00 sati sve do isteka roka za dostavu ponuda.

                                                                                        RAVNATELJ

Perica Vucelić, mag. med. techn.,

                                                                                       univ. spec. admin. sanit.