Na temelju Odluke Upravnog vijeća o prodaji i rashodovanju službenih vozila (Klasa: 406-08-04/21-01/01, Urbroj: 2133/89-02-21-01 od 31. kolovoza 2021. godine), te članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije ( Broj: 05-19-142/2 od 13.06.2019.g.)  ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije raspisuje

 

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

za prodaju službenih vozila

 

 1. PREDMET PRODAJE

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije prodaje sljedeća službena motorna vozila:

 

 1. Marka vozila: FORD, tip vozila: TRANSIT C-268030, Model vozila: 2.4 TDCI, kategorija vozila : M1-osobni automobil, broj šasije: WF0XXXTTFXBJ35726, oblik karoserije: SPECIJALNO VOZILO, namjena: HITNA MEDICINSKA POMOĆ, u prometu od: 24.01.2012.g., najveća dopuštena masa: 3500 kg, masa praznog vozila: 2590 kg, zapremina motora: 2400 cm³, snaga motora: 103 kW, vrsta goriva: DIESEL, broj sjedećih mjesta: 4, boja vozila: višebojan, broj prijeđenih kilometara: 146.512, registrirano do 23.01.2022.g.

Početna cijena utvrđena temeljem procjene ovlaštenog sudskog vještaka prometne struke iznosi 37.839,17 kn.

Prodaja predmetnih vozila ne oporezuje se PDV-om.

 

 1. NAČIN I UVJETI PRODAJE

 

Prodaja će se izvršiti prikupljanjem pisanih ponuda. Pravo sudjelovanja u ovom javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca u pogledu kvalitete i skrivenih mana.

Ponuditelj snosi sve troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nema pravo na nadoknadu istih.

Pored ugovorene kupoprodajne cijene kupac snosi i sve troškove vezane za prijenos prava vlasništva nad kupljenim vozilom.

Vozila se mogu za vrijeme trajanja ovog javnog natječaja pogledati svakim radnim danom, u vremenu od 12:00 do 14:00 sati, na adresi Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, uz prethodnu najavu na mobitel broj: 099 2693-066.

 1. SADRŽAJ PONUDE

Za svako vozilo koje je predmet natječaja dostavlja se zasebna pisana ponuda koja mora sadržavati:

 1. opis vozila iz natječaja za koji se podnositelj natječe, te iznos (isključivo u kunama) koji podnositelj nudi kao kupoprodajnu cijenu, a koji ne može biti niži od utvrđene početne cijene,
 2. za pravne osobe: naziv, OIB, sjedište, ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje, kontakt broj i e-mail adresa, preslika izvatka iz upisa u sudski, strukovni ili trgovački registar (ne starije od 6 mjeseci),

za fizičke osobe: ime, prezime, adresu, OIB, preslika osobne iskaznice, kontakt broj i e-mail adresa,

 1. izjavu ponuditelja da je upoznat s uvjetima natječaja te da iste u cijelosti prihvaća,
 2. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i otisak pečata tvrtke (za pravne osobe).

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ponuda za kupnju službenog vozila – ne otvarati“, osobno u prostorije uprave Zavoda ili poštom preporučeno na adresu: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, Dr. Vladka Mačeka 48, 47 000 Karlovac.

 

 1. ROK ZA DOSTAVU I OTVARANJE PONUDA

 

Rok za dostavu ponuda je od 14. do 22. listopada 2021. godine.

Otvaranje ponuda nije javno.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati i evidentirat će se kao zakašnjele te neotvorene vratiti pošiljatelju bez odgode.

Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje redni broj, datum i vrijeme primitka.

Nerazumljive, nepotpune i nepravilne ponude, tj. ponude koje ne sadrže traženu popratnu dokumentaciju, kao i ponude s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

 

 1. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

 

Kriterij odabira ponude je najviša ponuđena kupoprodajna cijena. Ako dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena.

 

O izboru najpovoljnije ponude svi ponuditelji će biti obaviješteni na pisani način u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na adresu naznačenu u ponudi.

 

 1. OBVEZE IZABRANOG PONUDITELJA

 

Ponuditelj je obvezan kupoprodajnu cijenu u cijelosti platiti najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka odluke o odabiru njegove ponude kao najpovoljnije, po predračunu, na žiro-račun Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije otvorenog kod Privredne banke Zagreb d.d., broj IBAN: HR8523400091110493596,  poziv na broj: OIB Ponuditelja: ______________ opis plaćanja „Uplata za kupovinu službenog vozila“.

U roku 3 dana od dana uplate, a uz predočenje dokaza o uplati, s kupcem će se zaključiti kupoprodajni ugovor.

Ukoliko ponuditelj ne uplati kupoprodajnu cijenu u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude, a vozilo će se prodati sljedećem ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu i ispunjava sve uvjete iz natječaja.

Nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora, kupac je dužan u roku 8 dana odvesti vozilo s lokacije prodavatelja i preuzeti prateću dokumentaciju.

 1. OSTALE ODREDBE

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije zadržava pravo odustati od izbora ponuđača i prodaje vozila u kojem slučaju se javni natječaj poništava bez navođenja posebnog obrazloženja.

Tekst ovog natječaja objavljen je na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije te putem oglasnika.

Za sve ostale upite vezane uz provođenje ovog javnog natječaja, zainteresirane osobe mogu se obratiti na telefon 047/ 804-016 radnim danom od 08:00 do 13:00 sati sve do isteka roka za dostavu ponuda.