Pravila o upravljanju dokumentarnim gradivom Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije