Klasa: 131-01/22-01/01

Urbroj: 2133/89-01-22-4

Karlovac, 27.10.2022.g.

Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), Odluci Ministarstva zdravstva (Klasa: 131-01/22-01/201, Urbroj: 534-03/22-01 od 03. svibnja 2022. godine), te sukladno odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija (Klasa: 131-01/22-01/125, Urbroj: 534-03-1-1/8-22-2 od 15. rujna 2022.g.), ravnatelj raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem, odnosno upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje u djelatnosti HITNE MEDICINE – 2 izvršitelja (m/ž)

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz ugovoreni probni rad od šest mjeseci.

 

Opći uvjeti:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,
 • odobrenje za samostalan rad.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika / pristupnica:

 1. životopis,
 2. presliku domovnice/osobne iskaznice,
 3. presliku diplome o završenom fakultetu,
 4. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (samo za pristupnike koji su bili u obvezi polaganja istog),
 5. presliku odobrenja za samostalan rad (licenca),
 6. preslika potvrde fakulteta o općem prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,
 7. presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 8. presliku potvrde o nagradama za vrijeme studija (rektora ili dekana),
 9. presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,
 10. popis objavljenih radova i preslike radova, ako pristupnik ima takvih radova, s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima cc, sci, ssci (i kojim), je li rad objavljen »in extenso«, odnosno radi li se o ostalim radovima i sažecima te je li pristupnik prvi autor ili koautor rada,
 11. Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i/ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi – rad bez specijalizacije,
 12. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu ( e-radna knjižica), izdanu za vrijeme natječaja (radi omogućavanja točnog izračuna staža).

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), i/ili u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, do 32/2020), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati te se bodovanje i razgovor obavlja samo za one kandidate koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.

Povjerenstvo će u roku od 15 dana od dana završetka natječajnog roka, a prije provođenja razgovora s kandidatima, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Zavoda objaviti listu kandidata s istaknutim bodovima koje su stekli prema mjerilima iz Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15).

Ostale objave, obavijesti i rokovi provedbe natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15).

Kandidati su u prijavi obvezni navesti adresu svoje elektroničke pošte, pratiti svoju elektroničku poštu, potvrditi primitak e-poruke i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

O terminu razgovora s Povjerenstvom svaki se pristupnik izvješćuje pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Na razgovoru s Povjerenstvom kandidati su obvezni predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu.

Odabir kandidata izvršit će se sukladno kriterijima utvrđenom Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15).

Odluka o izboru specijalizanata javno se ob­javljuje na oglasnoj ploči i na web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, www.zzhm-kz.hr, u roku od 20 dana od dana razgovora s kandidatima.

Natječaj je objavljen u dnevnim novinama „24 sata“, na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva te mrežnoj stranici HZZ-a.  Rok za prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u dnevnim novinama „24 sata“.

Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj koverti s naznakom: „Natječaj za specijalizaciju“, na adresu: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac, preporučenom pošiljkom ili neposredno na urudžbeni zapisnik Zavoda.

Sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 119/2022), Zavod će po službenoj dužnosti pribaviti podatke iz kaznene evidencije za kaznena djela iz glave XVI. i XVIII. Kaznenog zakona.

S izabranim pristupnicima sklopit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama, a ako nisu zaposlenici Zavoda uz navedeni ugovor, sklopit će se i ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka navedenih u prijavi i dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, kao i objavu obavijesti na internetskoj stanici s imenom i prezimenom odabranog kandidata, isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije jamči da će s osobnim podacima kandidata postupati u skladu Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, te čuvati u skladu s uvjetima i rokovima previđenim općim aktom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

Natječaj je objavljen u dnevnim novinama „24 sata“, na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva te mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 28.10.2022.g.

Natječaj za upućivanje na specijalizaciju- ZZHM-KZ-28.10.2022.g