KLASA:112-01/22-02/04

URBROJ: 2133/89-01-22-06

Karlovac, 17.11.2022.g.

Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, ravnatelj, donosi

ODLUKU

  1. Poništava se javni natječaj za prijem, odnosno upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje u djelatnosti hitne medicine – 2 izvršitelja, Klasa: 131-01/22-01/01, Urbroj: 2133/89-01-22-4, objavljen dana 28. listopada 2022. godine u dnevnim novinama „24 sata“, na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva te mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
  1. Ova Odluka javno se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.
  • Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

RAVNATELJ

Perica Vucelić, mag. med. techn., univ. mag. admin.sanit.