Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15 i 100/18), a sukladno Planu specijalizacija i Odluci Ministarstva zdravstva (Klasa: 131-01/22-01/201, Urbroj: 534-03/22-01) od 03. svibnja 2022. godine, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam doktora medicine u radni odnos na neodređeno vrijeme, s probnim radom od šest mjeseci, zbog upućivanja na specijalističko usavršavanje iz hitne medicine2 izvršitelja (m/ž)

Opći uvjeti:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,
 • odobrenje za samostalan rad.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika / pristupnica:

 1. životopis,
 2. presliku domovnice/osobne iskaznice,
 3. presliku diplome o završenom fakultetu,
 4. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (samo za pristupnike koji su bili u obvezi polaganja istog),
 5. presliku odobrenja za samostalan rad (licenca),
 6. preslika potvrde fakulteta o općem prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,
 7. presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 8. presliku potvrde o nagradama za vrijeme studija (rektora ili dekana),
 9. presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,
 10. popis objavljenih radova i preslike radova, ako pristupnik ima takvih radova, s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima cc, sci, ssci (i kojim), je li rad objavljen »in extenso«, odnosno radi li se o ostalim radovima i sažecima te je li pristupnik prvi autor ili koautor rada,
 11. Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i/ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi – rad bez specijalizacije,
 12. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu ( e-radna knjižica).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo i svu dokumentaciju koju posebni propis propisuje za ostvarivanje prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21)  osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu dokumentacije. Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.

Povjerenstvo će u roku od 15 dana od dana završetka natječajnog roka, a prije provođenja razgovora s pristupnicima, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Zavoda objaviti listu pristupnika s istaknutim bodovima koje su stekli prema mjerilima iz Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata.

O terminu razgovora s Povjerenstvom svaki se pristupnik izvješćuje pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Na razgovoru s Povjerenstvom kandidati su obvezni predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu.

Kandidati su u prijavi obvezni navesti adresu svoje elektroničke pošte, pratiti svoju elektroničku poštu, potvrditi primitak e-poruke i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

Odabir kandidata izvršit će se sukladno kriterijima utvrđenom Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (“Narodne novine” br. 83/15).

Odluka o izboru specijalizanata javno se ob­javljuje na oglasnoj ploči i na web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, www.zzhm-kz.hr u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik na adresu Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac, s naznakom: »Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati«, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i na web-stranici Zavoda.

Ostale objave, obavijesti i rokovi provedbe natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15).

Sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18), Zavod će po službenoj dužnosti pribaviti podatke iz kaznene evidencije za kaznena djela iz glave XVI. i XVIII. Kaznenog zakona.

S izabranim pristupnicima sklopit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama, a ako nisu zaposlenici Zavoda uz navedeni ugovor, sklopit će se i ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci, nakon ishođenja suglasnosti ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka navedenih u prijavi i dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, kao i objavu obavijesti na internetskoj stanici s imenom i prezimenom odabranog kandidata, isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije jamči da će s osobnim podacima kandidata postupati u skladu Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, te čuvati u skladu s uvjetima i rokovima previđenim općim aktom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dnevnom listu 24 sata, internetskim stranicama Ministarstva zdravstva, Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac dana 20. svibnja 2022.g.