Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije od 13. lipnja 2019. godine Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije

Za radno mjesto:

– doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine u Timu 1 (m/ž) – 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, zamjena, uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Karlovačka županija.

Uvjeti:

– VSS – završen medicinski fakultet (doktor medicine)

– odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore (važeća licenca)

– položen stručni ispit*

– radno iskustvo: u trajanju obveznog pripravničkog staža*

– vozačka dozvola B kategorije

– poznavanje rada na PC-u

*Napomena: uvjet položenog stručnog ispita i radnog iskustva ne odnosi se na doktore medicine koji su u Republici Hrvatskoj završili integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine  upisan nakon 1. srpnja 2013. godine

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o državljanstvu – preslika osobne iskaznice ili domovnice 

– dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome 

– preslika odobrenja za samostalan rad izdano od nadležne komore – važeća licenca (preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu * )

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO, iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja, ne starije od dana objave natječaja *

– dokaz o položenom ispitu B kategorije 

– preslik indeksa ili druge isprave iz koje je razvidan datum upisa na studij – samo za doktore medicine koji su studij upisali nakon 1. srpnja 2013. godine 

*Napomena: dokaz uvjerenja o položenom stručnom ispitu i radnom iskustvu nisu u obvezi dostaviti doktori medicine koji su u Republici Hrvatskoj završili integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine upisan nakon 1. srpnja 2013. godine

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/ kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

U skladu s odredbom članka 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18) od izabranih kandidata pribaviti će se podatci iz kaznene evidencije za kaznena djela iz glave XVI. i XVII. Kaznenog zakona.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su na sljedećem linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o odabiru.

Zavod pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja provesti testiranje i usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj može biti poništen.

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, 47000 Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom: »Za natječaj«, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno do popunjenja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetske stranice Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije https://www.zzhm-kz.hr/

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju ili usmenom razgovoru smatrat će se da je povukao/la svoju prijavu na natječaj te se ona neće razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje svoju privolu za prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Informaciju o zaštiti osobnih podataka, pravima kandidata, te s tim u svezi navedene kontakte možete saznati na web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.