Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za Izvođenje radova adaptacije prostora za potrebe proširenja kapaciteta Edukacijsko simulacijskog centra. Prostor površine 139,30 m2 u kojem je planiran zahvat nalazi se u prizemlju i prigradnja je istočnog dvorišnog krila građevine uz Dom zdravlja Karlovac, Ulica Dr. Vladka Mačeka 48. Za uređenju prostora u svrhu proširenja kapaciteta edukacijsko – simulacijskog centra potrebno je izvesti završne, obrtničke i instalaterske radove koji su predmet ove nabave.

Temeljem članka 198. ZJN prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbu postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Sukladno gore navedenome u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na internetskim stranicama Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi i troškovnike za predmetni postupak javne nabave, te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 18. studenog 2019. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Ponudbeni Troskovnik PEC ZZHMKZ Karlovac

DON-nacrt