KLASA: 112-01/21-02/04

URBROJ: 2133/89-01-21-01

U Karlovcu, 21.04.2021.g.

 

Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije

 

Za radna mjesta:

 1. doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine u Timu 1– 11 izvršitelja (m/ž) – na neodređeno i puno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Karlovačka županija.

Uvjeti:

 • VSS – završen medicinski fakultet (doktor medicine),
 • položen stručni ispit (ukoliko je bio/la obveznik polaganja stručnog ispita),
 • odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore (važeća licenca),
 • poznavanje rada na računalu.
 1. doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine u Timu 1 (m/ž) – 1 izvršitelj (m/ž), na određeno i puno radno vrijeme radi zamjene, uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Karlovačka županija

Uvjeti:

 • VSS – završen medicinski fakultet (doktor medicine),
 • položen stručni ispit (ukoliko je bio/la obveznik polaganja stručnog ispita),
 • odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore (važeća licenca),
 • poznavanje rada na računalu

 

 1. Medicinska sestra/medicinski tehničar/ vozač vozila u Timu 1 i Timu 2 HMP – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca – mjesto rada Karlovačka županija.

Uvjeti:

 • SSS – završena srednja medicinska škola
 • odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara (važeća licenca)
 • radno iskustvo: 1 godina na odgovarajućim poslovima u struci*
 • položen stručni ispit*
 • vozačka dozvola B-kategorije
 • poznavanje rada na PC-ju.

* Napomena: Na med. sestre/med. tehničare u djelatnosti opće njege koji su završili srednjoškolsko obrazovanje od 5 godina ne odnosi se uvjet radnog iskustva i položenog stručnog ispita.

 

 

 1. medicinska sestra/tehničar u Timu 1 i Timu 2 – 6 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža, puno radno vrijeme, 12 mjeseci, mjesto rada: Karlovačka županija.

Uvjeti:

 • SSS/IV – medicinska sestra/medicinski tehničar
 • uvjeti propisani Odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjerama aktivne politike zapošljavanja – nezaposlene osobe sa manje od 6 mjeseci staža osiguranja u obrazovnoj razini u zvanju iz područja zdravstva i koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u vremenu trajanja prijave potrebe za radnikom. Osobe koje su već bile uključene u mjeru pripravništvo i u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ne mogu se ponovno uključiti u istu.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/inje su dužni priložiti:

 1. životopis – sva radna mjesta,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik)- sva radna mjesta,
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslik diplome ( radna mjesta pod 1. i 2.), odnosno svjedodžbe o završenom obrazovanju ( radna mjesta pod 3. i 4.)
 4. preslika odobrenja za samostalan rad nadležne komore ( radna mjesta pod 1., 2. i 3.),
 5. preslika uvjerenja o položenome stručnom ispitu, ukoliko je bio/la obveznik polaganja stručnog ispita (radna mjesta pod 1., 2. i 3.),
 6. elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu, ne stariji od 6 mjeseci od objave ovog natječaja – sva radna mjesta,
 7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)- sva radna mjesta,
 8. preslika vozačke dozvole B-kategorije (SAMO radno mjesto pod 3.),
 9. dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ne starije od objave natječaja. (SAMO radno mjesto pod 4.).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/ kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su na sljedećem linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj ili pojedinu točku natječaja, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim kandidatima.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Zavod za hitnu Karlovačke županije zadržava pravo provesti testiranje i/ili razgovor s kandidatima, a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem elektronske pošte i/ili broja telefona/mobitela kandidata koji su naveli u prijavi..

Ako kandidat ne pristupi testiranju odnosno razgovoru, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se ona neće razmatrati.

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac, s naznakom: »Za natječaj za radno mjesto _______«, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Ako protekom roka za podnošenje prijava na natječaj, radna mjesta pod 1. i 2. ne budu popunjena, natječaj samo za ta radna mjesta će biti otvoren do njihove popune.

Ugovor o radu na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža (radno mjesto pod 4.) s odabranim kandidatom/kandidatkinjom sklopit će se ukoliko Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije ishodi pozitivnu ocjenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za odabranog kandidata/kandidatkinju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Izabrani kandidati prije početka rada pozvat će se da dostave uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja su izabrani uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti smatra odustankom od prijema u radni odnos budući je isto uvjet za prijem u radni odnos.

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje svoju privolu za prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Dostavljeni osobni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja za prijem u radni odnos te se u druge svrhe neće koristiti.

 

ZAVOD ZA HITNU MEDICNU

                                                                                      KARLOVAČKE ŽUPANIJE