Temeljem članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11 , 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 154/2014, 70/2016), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2017. godinu odobrenom od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem odnosno upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanja iz hitne medicine
– 2 izvršitelja
Opći uvjeti:
• zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,
• odobrenje za samostalan rad.
Radi prijave na natječaj pristupnici trebaju dostaviti:
Prijavu na natječaj s naznakom adrese stanovanja, elektronske adrese i broja telefona,
Životopis,
Presliku domovnice i osobne iskaznice,
Presliku diplome medicinskog fakulteta,
Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
Presliku odobrenja za samostalan rad,
Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),
Presliku nagrada za vrijeme studija,
Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,
Popis objavljenih radova i preslike radova s područja struke, ako pristupnik ima takvih radova, s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima cc, sci, ssci (i kojim), da li je rad objavljen „in extenso”, odnosno da li se radi o ostalim radovima i sažecima te da li je pristupnik prvi autor ili koautor rada,
Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,
Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o evidentiranom stažu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, izdanu za vrijeme trajanja ovog natječaja (radi omogućavanja točnog izračuna staža)
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) – izvornik ili ovjerena preslika.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te radi bodovanja sukladno Pravilniku.
Prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije, Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati”, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na web stranici Zavoda.
Nevaljane, odnosno nepravodobne, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.
Pristupnicima koji ad 8. predaju samo potvrdu fakulteta o težinskom prosjeku ocjena, biti će bodovan težinski prosjek.
Pristupnicima koji ne predaju potvrdu HZMO kako je navedeno ad 13. biti će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću temeljem priloženih ugovora o radu.
Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na internetskoj stranici Zavoda www.zzhm-kz.hr, a pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima koji su predali valjane prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj. Eventualne prigovore u vezi s valjanošću prijave ili na prethodno objavljenu Bodovnu listu Povjerenstva, pristupnici mogu iskazati u terminu za razgovor pristupnika s Povjerenstvom.
Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na Oglasnoj ploči i na web stranici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, www.zzhm-kz.hr u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima. Ukoliko izabrani pristupnik s najvećim brojem bodova povuče svoju prijavu, povjerenstvo će predložiti ravnatelju izbor prvog slijedećeg pristupnika prema broju bodova.
Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15).
Sa izabranim pristupnicima sklopiti će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama, a ako nisu zaposlenici Zavoda sklopiti će se i ugovor o radu uz probni rad u trajanju od šest mjeseci i ugovor o međusobnim pravima i obvezama nakon ishođenja suglasnosti ministarstva nadležnog za zdravstvo.
Zavod pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

RAVNATELJ
Vlatko Kovačić, mag. iur.

Original dokument ma linku: 20170510 NATJECAJ za prijam speci jalizanata iz hitne medicine