NN 44/2017, JAVNI NATJEČAJ – Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

Urbroj: 01-17-26/03 od 2. V. 2017.    (2076)

Na temelju članka 30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije od 27. lipnja 2013. godine, Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije, za radno mjesto:

– medicinska sestra/medicinski tehničar u timu – 5 izvršitelja na određeno i puno radno vrijeme radi privremenog povećanja poslova – mjesto rada Karlovačka županija.

Uvjeti:

– SSS – završena srednja medicinska škola

– odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara (važeća licenca)

– radno iskustvo: 1 godina na odgovarajućim poslovima u struci*

– položen stručni ispit*

– vozačka dozvola B-kategorije

– poznavanje rada na PC-ju.

* Napomena: Na med. sestre/med. tehničare u djelatnosti opće njege koji su završili srednjoškolsko obrazovanje od 5 godina, ne odnosi se uvjet radnog iskustva i položenog stručnog ispita.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),

– preslik osobne iskaznice (obje strane)

– preslik radne knjižice ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZMO-a,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do objave natječaja (izvornik ili preslik),

– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu ako kandidat nije medicinska sestra/tehničar opće njege,

– preslik odobrenja za samostalan rad nadležne komore,

– preslik vozačke dozvole.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Zavod pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja provesti testiranje i usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu se poništiti.

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, 47000 Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom: »Za natječaj«, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

Narodne novine link