Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije

 

Za radna mjesta:

 1. Doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine– 3 izvršitelja/ice, na neodređeno i puno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Karlovačka županija

Uvjeti:

 • VSS – završen medicinski fakultet (doktor medicine),
 • položen stručni ispit (ukoliko je bio/la obveznik polaganja stručnog ispita),
 • odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore (važeća licenca),

 

 1. Medicinska sestra/medicinski tehničar vozač vozila u Timu 1 i Timu 2 – 2 izvršitelja/ice na neodređenoi puno radno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca – mjesto rada Karlovačka županija.

Uvjeti:

 • završena srednja medicinska škola
 • odobrenje za samostalni rad Hrvatske komore medicinskih sestara (važeća licenca)
 • radno iskustvo: 1 godina na odgovarajućim poslovima u struci*
 • položen stručni ispit*
 • vozačka dozvola B-kategorije

 

* Napomena: na med. sestre/med. tehničare u djelatnosti opće njege koji su završili srednjoškolsko obrazovanje od 5 godina ne odnosi se uvjet radnog iskustva i položenog stručnog ispita.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/inje su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. preslika osobne iskaznice (s obje strane)
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslik diplome (radno mjesto br. 1) odnosno svjedodžbe o završenom obrazovanju (radno mjesto br. 2)
 4. preslika odobrenja za samostalan rad nadležne komore
 5. preslika uvjerenja o položenome stručnom ispitu, ukoliko je bio/la obveznik polaganja stručnog ispita
 6. elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu odnosno e-radna knjižica ( ne stariji od 3 mjeseca od objave ovog natječaja )
 7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)
 8. preslika vozačke dozvole B-kategorije (SAMO za radno mjesto pod 2.),

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su na sljedećem linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj ili pojedinu točku natječaja, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim kandidatima.

Zavod za hitnu Karlovačke županije zadržava pravo provesti testiranje i/ili razgovor s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima. Kandidate će se o testiranju obavijestiti putem elektronske pošte i/ili broja telefona/mobitela koji su navedeni u prijavi.

Izvor za pripremanje kandidata za provjeru znanja je Smjernice za rad izvanbolničke hitne medicinske službekoje se nalaze na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (https://www.hzhm.hr/source/smjernice/smjernice-za-rad-izvanbolnicke-hitne.pdf).

Ako kandidat ne pristupi testiranju odnosno razgovoru, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se ona neće razmatrati.

Pisane prijave na natječaj podnose se osobno ili putem pošte na adresu: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac, s naznakom: »Za natječaj za radno mjesto _______«, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno od 08. do 16. prosinca 2021. godine

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ugovori o radu na neodređeno vrijeme zaključit će se po dobivanju suglasnosti od Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodređeno vrijeme.

Izabrani kandidati prije početka rada pozvat će se da dostave uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja su izabrani uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti smatra odustankom od prijema u radni odnos budući je isto uvjet za prijem u radni odnos.

Prijavom na natječaj kandidati daju svoju privolu za prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Dostavljeni osobni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja za prijem u radni odnos te se u druge svrhe neće koristiti.