KLASA: 112-01/20-01/05

URBROJ: 2133/89-02-20-03

U Karlovcu, 29. listopada 2020.g.

Na temelju članka 42. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), a nakon provedenog postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije daje slijedeću

OBAVIJEST

o izboru i imenovanju ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije raspisao je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (objavljen u Narodnim novinama br.111/2020 od 14. listopada 2020. godine).

U roku za podnošenje prijava na javni natječaj pristigla je jedna prijava, prijava Perice Vucelića, mag. med. techn.

Razmatrajući prispjelu prijavu utvrđeno je da je kandidat uz istu priložio sve dokaze i da ispunjava sve uvjete utvrđene natječajem.

Nadalje, razmatrajući i ocjenjujući Program rada i razvoja Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u mandatnom razdoblju kandidata, Upravno vijeće je ocijenilo navedeni Program rada i razvoja kvalitetnim, te je stoga dana 29. listopada 2020. godine donijelo Odluku o izboru i imenovanju Perice Vucelića, mag. med. techn., za ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije na mandatno razdoblje od četiri godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dragan Božičević, dr. med.