KLASA:112-01/20-01/03

URBROJ: 2133/89-04-20-04

Karlovac, 08. rujna 2020.g.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto: rukovoditelj službe zaštite na radu, zaštite od požara  i zaštite okoliša (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Karlovačka županija, daje sljedeće

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA 

 1. OBJAVA NATJEČAJA

Povjerenstvo za provedbu natječaja raspisalo je natječaj za prijam radnika na radno mjesto: rukovoditelj službe zaštite na radu, zaštite od požara  i zaštite okoliša (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Karlovačka županija.

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 96/2020 od 28. kolovoza 2020.g., na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Područnog ureda Karlovac dana 28. kolovoza 2020. godine.

 

 1. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 

 • organizira i koordinira radom Službe,
 • definira radne zadatke i organizira njihovo provođenje,
 • skrbi o pravovremenom izvršavanju radnih zadataka, te plana i programa rada Zavoda,
 • predlaže nove aktivnosti i mjere temeljem uočenih potreba,
 • skrbi o provođenju unutarnjeg nadzora na razini Odjela,
 • provodi mjere zaštite na radu na svim lokacijama Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije,
 • prati zakonske regulative iz oblasti zaštite na radu, zaštitu od požara i zaštite okoliša, te izrađuje akte,
 • priprema i izrađuje analize i izvješća iz djelokruga rada,
 • sudjeluje u izradi procjene ugroženosti radnih mjesta te revizije ugroženosti radnih mjesta,
 • stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu,
 • sudjeluje u osposobljavanju povjerenika radnika za zaštitu na radu i pomaže im u njihovom djelovanju,
 • vodi evidenciju povreda zaposlenika te ispunjava određene obrasce,
 • brine se o provođenju deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na svim lokacijama Zavoda i organizira provođenje rada na siguran način, – provodi mjere zaštite od požara,
 • brine se o provođenju i prati provođenje pregleda i ispitivanje hidrantske mreže, gromobranske instalacije, ispitivanje plinske instalacije i trošila, kotlovnica, vatrogasnih aparata sl. (periodični i kontrolni pregled),
 • za svoj rad odgovara ravnatelju.

 

 • PODACI O PLAĆI

 

Osnovna bruto plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova navedenog radnog mjesta 2,134 i osnovice za izračun plaće u iznosu od 5.809,79 kuna, uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 1. PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

Provjera znanja vršit će se iz sljedećih područja rada Zavoda:

 

 1. Opći dio:

 

 1. Poznavanje osnova zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja Republike Hrvatske;
 2. Poznavanje upravnog područja djelokruga, ustrojstva i načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 3. Poznavanje upravnog područja djelokruga, ustrojstva i načina rada Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije;
 4. Poznavanje propisa iz kvalitete zdravstvene zaštite te propisa o podacima i informacijama u zdravstvu;
 5. Poznavanje propisa iz djelokruga rada Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, a koje se odnose na rad Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

 

 1. Posebni dio:

 

 1. Poznavanje propisa iz područja zaštite na radu
 2. Poznavanje propisa iz područja zaštite od požara
 3. Poznavanje propisa iz područja zaštite okoliša

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja:

 

 1. Opći dio:

 

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19);
 2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj 80/13, 137/13, 98/19);
 3. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19);
 4. Statut Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije;
 5. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19);
 6. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN 118/18);
 7. Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu (NN 14/19);
 8. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16);
 9. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine (NN 71/16);
 10. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11);
 11. Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 128/12);
 12. Pravilnik o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 120/13);
 13. Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/2011);
 14. Standard medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine (NN 80/2016);
 15. Standard vozila i vanjskog izgleda vozila za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine (NN 80/2016);
 16. Standard zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine (NN 80/2016).

 

 1. Posebni dio:

 

 1. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18),
 2. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (NN 45/17, 114/18),
 3. Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14 i 129/19),
 4. Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19),
 5. Pravilnik o načinu provođenja i mjerama zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN 39/2020),
 6. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10),
 7. Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11),
 8. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12),
 9. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),
 10. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19),
 11. Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite (NN 50/2000).

 

 1. PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA:

 

 1. Natječajni postupak provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja, koje obavlja sljedeće poslove:

 

 • utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,
 • utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem,
 • kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,
 • provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,
 • podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

 

 

 

 1. Nepravodobne ili nepotpune prijave:

 

Ukoliko je prijava na natječaj nepravodobna i/ili nepotpuna (ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju), ista se neće razmatrati, a osoba koja je podnijela nepotpunu i/ili nepravodobnu prijavu ili osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja dostavit će se pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Protiv obavijesti osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

 

 1. Provjera znanja i sposobnosti kandidata:

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, odnosno odustane od testiranja smatra se da je povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom u postupku.

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije www.zzhm-kz.hr, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

 

 1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljeni testovi.

 

 1. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

 1. Za svaki dio pisane provjere znanja (opći i posebni dio) kandidatima se dodjeljuje od 1 do 20 bodova. Maksimalni broj bodova za pisanu provjeru znanja je 40.

 

 1. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela pisane provjere znanja ostvarili najmanje 50% (po 10 bodova za svaki dio, opći i posebni, odnosno najmanje ukupno 20 bodova) na testiranju.

 

 1. S kandidatima koji uspješno polože testove provest će se intervjui (razgovori). Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pisana provjera znanja (testiranje). Maksimalni broj bodova za intervju je 40.

 

 1. U razgovoru s kandidatima utvrđuju se:

 

 1. njihovi interesi,
 2. profesionalni ciljevi,
 3. motivacija za rad u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije,

 

(ocjenjuje se bodovima: od 1 do 20);

 

 1. sklonost timskom radu,
 2. komunikacijske vještine,
 3. odgovornost,

 

(ocjenjuje se bodovima: od 1 do 20).

 

 1. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanoj provjeri znanja (testiranju) i intervjuu.

 

 1. Riječi i pojmovi korišteni u ovom tekstu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA