KLASA: 112-01/20-01/03

URBROJ: 2133/89-04-20-01

U Karlovcu, 26.08.2020.g.

 

Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, Nikša Antica, dipl. iur., univ. mag. admin. sanit., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije

 

Za radno mjesto:

– rukovoditelj službe zaštite na radu, zaštite od požara  i zaštite okoliša (m/ž)-1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Karlovačka županija

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili stručni specijalistički diplomski studij zaštite na radu i/ili stručni specijalistički diplomski studij tehničkog smjera i/ ili društvenog smjera
 • minimalno 5 godina iskustva
 • položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu II. stupnja
 • položen stručni ispit za zaštite od požara
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola B kategorije

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu stručnjaka zaštite na radu II. stupnja
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu u području zaštite od požara
 • elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu (ne starije od objave ovog natječaja),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starijeg od 6 mjeseca od dana objave ovog natječaja)
 • preslika vozačke dozvole B kategorije.

 

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/ kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su na sljedećem linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat/inja dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o odabiru.

Zavod pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja provesti testiranje i usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj može biti poništen.

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, 47000 Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom: »Za natječaj«, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno do popunjenja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju ili usmenom razgovoru smatrat će se da je povukao/la svoju prijavu na natječaj te se ona neće razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje svoju privolu za prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

natječaj -rukovoditelj službe zaštite na radu