Klasa: 112-01/20-01/05

Urbroj: 2133/89-02-20-01

Karlovac, 08.10.2020.g.

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br.: 100/2018, 125/19), članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 26. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (Broj: 05-19-142/2, od 13. lipnja 2019.g.) Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije na  39. sjednici održanoj dana 08. listopada 2020. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

 

 1. Za ravnatelja/icu Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja,
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci i ispunjava druge uvjete propisane aktom o osnivanju, odnosno statutom,
 • da ne postoji sukob interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,
 • da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima zdravstvena ustanova ima poslovni odnos,
 • da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela ustanove,
 • da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda,
 • da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela nadležnih komora,
 • da poslodavac protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.
 1. Uz prijavu na javni natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:
 • životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta propisanih Statutom,
 • diplomu o završenom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju, ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja,
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,
 • elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu, ne starije od objave natječaja,
 • ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa, odnosno

– da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,

– da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima zdravstvena ustanova ima poslovni odnos,

– da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela ustanove

 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda (ne starije od 30 dana od objave natječaja)
 • uvjerenje nadležne komore da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela Komore,
 • uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa
 • program rada i razvoja Zavoda za mandatno razdoblje koji će se prezentirati Upravnom vijeću Zavoda u postupku provođenja izbora ravnatelja/ice.
 1. Ravnatelja/icu, na temelju javnog natječaja, imenuje Upravno vijeće Zavoda na mandatno razdoblje od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu na temelju novog javnog natječaja.
 2. Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), na javni natječaj mogu se prijaviti osobe obaju spolova.
 3. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/a je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja te ostalu dokumentaciju navedenu u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.
 4. Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba u Karlovcu, oglasnoj ploči i web-stranici Zavoda.
 5. Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju te čuvaju u skladu s općim aktima Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
 6. Prijave i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom poštom, na adresu: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, Dr. Vladka Mačeka 48, 47 000 Karlovac, s naznakom: »Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice – ne otvaraj«.
 7. Rok za podnošenje prijava kandidata iznosi 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 8. Prijave pristigle izvan roka i prijave koje nemaju obvezne dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke 1. i 2. javnog natječaja, neće se razmatrati.
 9. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 45 dana od zaključenja javnog natječaja na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda.