KLASA: 112-01/20-01/02

URBROJ: 2133/89-04-20-01

U Karlovcu, 22.05.2020.g.

Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, Nikša Antica, dipl. iur., univ. mag. admin. sanit., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije

Za radno mjesto:

– doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine u Timu 1 (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme, radi zamjene privremeno odsutne radnice, uz probni rad od tri mjeseca, 

– doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine u Timu 1 (m/ž) – 3 izvršitelja/ice na određeno i puno radno vrijeme, zbog povećanog opsega poslova, uz probni rad od dva mjeseca,

mjesto rada: Karlovačka županija.

Uvjeti:

– VSS – završen medicinski fakultet (doktor medicine),

– položen stručni ispit (ukoliko je bio/la obveznik polaganja stručnog ispita),

– odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore (važeća licenca),

– poznavanje rada na računalu.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik),

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),

– preslik odobrenja za samostalan rad nadležne komore,

– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu (ukoliko je bio/la obveznik polaganja stručnog ispita),

–dokaz o radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO, iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja

– presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starijeg od 6 mjeseca od dana objave ovog natječaja).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/ kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su na sljedećem linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o odabiru.

Zavod pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja provesti testiranje i usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj može biti poništen.

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, 47000 Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom: »Za natječaj«, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno do popunjenja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju ili usmenom razgovoru smatrat će se da je povukao/la svoju prijavu na natječaj te se ona neće razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje svoju privolu za prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

                                     ZAVOD ZA HITNU MEDICNU KARLOVAČKE ŽUPANIJE