Dokumentacija Usluge čišćenja prostora Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za 2023.g

Prilog II troškovnik 2023